Leerlingenraad 2022-2023

Een foto van onze nieuwe leerlingenraad volgt!

Groep 5: Jill en Luna

Groep 6: Jorn en Mia

Groep 7:  Vajèn en Vince

Groep 8 : Caitlin en Daan

Reglement leerlingenraad De Wegwijzer

Waarom een leerlingenraad?

 • De leerlingen hebben een eigen stem binnen de schoolorganisatie, zodat ze weten dat ze meetellen.
 • Ze maken spelenderwijs kennis met democratische beginselen.
 • De betrokkenheid van leerlingen bevorderen.
 • Verantwoordelijkheid voor schoolse zaken bevorderen.
 • De leerlingen een beter inzicht in de organisatie van de school bijbrengen.
 • De kwaliteit van de schoolorganisatie bevorderen.
 • De leerlingen laten ervaren wat realistisch en haalbaar is.
 • Bevorderen van actief burgerschap.

Organisatie

 • Uit de groepen 5, 6, 7 en 8 worden aan het begin van het schooljaar twee leerlingen gekozen die namens de groep het woord voeren in de leerlingenraad.
 • Elke leerling kan zich kandidaat stellen.
 • Voordat de verkiezingen in de klas plaatsvinden geven de betrokken leerkrachten uitleg over de taak van de leerlingenraad en de wijze van inventariseren van de bespreekpunten.
 • De leerkracht organiseert naar eigen inzicht de verkiezing.
 • Leerkrachten mogen niet deelnemen aan de stemming.
 • Tijdens de eerste leerlingenraadvergadering worden notulist en voorzitter gekozen.
 • De voorzitter is belast met de leiding van de vergadering en het opstellen van de agenda.
 • De leerlingenraad komt eens per twee maanden maximaal één uur onder schooltijd bij elkaar.
 • De directeur is bij iedere vergadering aanwezig en bewaakt het vergaderproces.
 • De leden van de leerlingenraad lichten genomen besluiten in de eigen groep toe.
 • De leerlingen blijven één schooljaar lid.Ze zijn wel herkiesbaar.
 • De leerlingenraad neemt ideeën mee vanuit de groep.
 • Vooraf aan de vergadering besteedt de leerkracht aandacht aan de vergadering van de leerlingenraad, zodat de voorzitter de agenda kan opmaken.
 • Leden van de leerlingenraad komen zelf ook met ideeen.
 • Punten van de leerlingenraad kunnen meegenomen worden naar de vergaderingen van de OR en de MR.

Waarover kan de leerlingenraad vergaderen?

 • De inrichting van het schoolplein.
 • De inrichting van het schoolplein.
 • Adviezen geven voor het schoolreisje.
 • Advies geven bij verschillende festiviteiten.
 • Bevindingen bij het gebruik van lesmethodes.
 • Advisering bij de halversiering.
 • Evalueren schooltijden.
 • Advisering over aanschaf spelmateriaal.
 • Adviezen geven voor het schoolreisje.
 • Advies geven bij verschillende festiviteiten.
 • Bevindingen bij het gebruik van lesmethodes
 • Evalueren schooltijden.